الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

به سختی می‌توانم باور کنم که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به سختی می‌توانم باور کنم که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

031 I can hardly believe that—

EXAMPLES:

I can hardly believe that he is deaf; he can understand us so well.

I can hardly believe that Paul was put in prison for bribery.

I can hardly believe what I have seen.

DIALOGUES:

Employer: I have some bad news for you.

Employee: What’s the matter?

Employer: Our company has been having some financial troubles and we have to lay off some workers.

Employee: Really?

Employer: I’m afraid so and you’re one of the workers whose job we’ll have to cut.

Employee: I can hardly believe my ears! I never thought I would lose my job here.

ترجمه‌ی درس

031 به سختی می‌توانم باور کنم که —

مثال‌ها

به سختی می‌توانم باور کنم که او ناشنواست؛ او ما را خیلی خوب می‌فهمد.

به سختی می‌توانم باور کنم که پاول برای جرم رشوه‌خواری در زندان بوده است.

به سختی می‌توانم باور کنم که چه دیده‌ام.

گفتگوها

کارفرما: اخبار بدی برایت دارم.

کارمند: جریان چیست؟

کارفرما: شرکت‌مان با مشکلاتی مالی روبرو بوده است و ما باید برخی از کارکنانمان را موقتاً از کار بیکار کنیم.

کارمند: واقعاً؟!

کارفرما: متاسفانه تو هم یکی از کارکنانی هستی که مشاغلشان باید تعدیل شوند.

کارمند: من به سختی می‌توانم باور کنم که چه دارم می‌شنوم! هیچوقت فکر نمی‌کردم که ممکن است شغلم در اینجا را از دست بدهم.