الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چطور جرات می‌کنی

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چطور جرات می‌کنی...!" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

026 How dare you—!

EXAMPLES:

How dare you call me fat!

How dare you speak to me like that!

How dare he do that to me!

How dare you turn him down!

DIALOGUES:

Boss: David, more and more money has been missing from the company’s funds over the past six months.

Employee: Really? What’s been happening?

Boss: Obviously somebody has been stealing the money.

Employee: Who do you think it could be?

Boss: Well, you’re the accountant. You tell me.

Employee: Do you think I did it? How dare you accuse me of stealing!

ترجمه‌ی درس

  1. چطور جرات می‌کنی —!

مثال‌ها

چطور جرات می‌کنی که مرا چاق بنامی!

چطور جرات می‌کنی که با من این گونه حرف بزنی!

چطور جرات کرد که این کار را با من بکند!

چطور جرات می‌کنی که او را از خودت برانی!

گفتگوها

رئیس: دیوید، در طول شش ماه گذشته، پول‌های بیشتر و بیشتری دارند از صندوق شرکت مفقود می‌شوند.

کارمند: واقعاً؟ چه اتفاقی دارد می‌افتد؟

رئیس: واضح است که کسی دارد پول می‌دزدد.

کارمند: فکر می‌کنید چه کسی ممکن است باشد؟

رئیس: خب، حسابدارمان خودت هستی. تو به من بگو!

کارمند: فکر می‌کنید کار من بوده است؟ چطور جرات می‌کنید که مرا به دزدی متهم کنید؟