الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

از خودت با ... پذیرایی کن

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از خودت با ... پذیرایی کن" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

023 Help yourself to—

EXAMPLES:

Make yourself at home. Help yourself to some fish.

Help yourself to the refrigerator.

Help yourself to some steak. I made it especially for you

DIALOGUES:

A: Thanks for inviting me over for dinner this evening.

B: You’re welcome.

A: It looks delicious.

B: Well here. Help yourself to some shrimp. It’s fresh.

A: Thank you. Mm— It tastes delicious.

B: Have some more. I don’t want you to leave hungry.

ترجمه‌ی درس

023 از خودت با — پذیرایی کن

مثال‌ها

اینجا را خانهٔ خودت بدان. از خودت با قدری ماهی پذیرایی کن.

هر چه دوست داری از یخچال بردار و از خودت پذیرایی کن.

از خودت با قدری استیک پذیرایی کن. آن را مخصوص تو درست کرده‌ام.

گفتگوها

A: ممنونم که امشب مرا برای شام دعوت کردی.

B: خواهش می‌کنم.

A: غذاها که خیلی خوشمزه به نظر می‌رسند.

B: خب. از خودت با قدری میگو پذیرایی کن. تازه است.

A: ممنونم. اوم— خیلی خوشمزه است.

B: کمی بیشتر بردار. دلم نمی‌خواهد گرسنه از اینجا بروی.