الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

من ناراحت می‌شوم که تو

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من ناراحت می‌شوم که تو..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

037 I’d hate for you to—

EXAMPLES:

I’d hate for you to think I didn’t care.

I’d hate for you to miss the party.

I’d hate for you to leave our company.

I’d hate for you to get sick.

DIALOGUES:

A: Do you have the five dollars I lent you yesterday?

B: Oh I forgot! I’ll l run home real quick and bring you the money.

A: You don’t have to go right away.

B: I’d hate for you to think I was lazy in returning your money.

A: That’s OK. I know you’re a responsible person.

B: Yeah, but just the same, I’ll go home and get the money right away.

ترجمه‌ی درس

037 من ناراحت می‌شوم که تو —

مثال‌ها

من ناراحت می‌شوم که تو فکر کنی اهمیتی برایم نداشته‌ای.

من ناراحت می‌شوم که تو به این مهمانی نیایی.

من ناراحت می‌شوم که تو از شرکتمان بروی.

من ناراحت می‌شوم که تو بیمار شوی.

گفتگوها

A: آیا پنج دلاری را که دیروز به تو قرض دادم داری؟

B: اوه، فراموشش کرده بودم! من خیلی سریع به خانه می‌روم و پولت را می‌آورم.

A: لازم نیست همین الان بروی.

B: من ناراحت می‌شوم که تو فکر کنی در بازگرداندن پولت سستی و کاهلی کرده‌ام.

A: اشکالی ندارد. من می‌دانم که تو آدم مسئولیت‌شناسی هستی.

B: بله، اما من هنوز سر حرفم هستم، به خانه می‌روم و همین الان پولت را می‌آورم.