الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

حواست باشد که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "حواست باشد که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

070 See that—

EXAMPLES:

See that the door is locked before you leave.

See that you have enough sleep every day.

See that you go to see your parents often.

DIALOGUES:

Employer: You were late to work again this morning.

Employee: Yes, I’m sorry but I had to help my mother go to the hospital. She was sick.

Employer: I don’t care what you had to do. You’re supposed to be on time. See that you’re not late again.

Employee: But this was an emergency.

Employer: It’s your third emergency this month.

Employee: Yeah well, my mother gets sick a lot.

ترجمه‌ی درس

070 حواست باشد که —

مثال‌ها

پیش از رفتنت حواست باشد که در قفل شده باشد.

حواست باشد که هر شب خواب کافی داشته باشی.

حواست باشد که مرتباً به دیدار والدینت بروی.

گفتگوها

کارفرما: تو امروز صبح دوباره دیر به سر کار آمدی.

کارمند: بله، متاسفم، ولی باید به مادرم کمک می‌کردم تا به بیمارستان برود. او مریض است.

کارفرما: برایم مهم نیست که چه باید می‌کردی. تو قرار بود سر موقع اینجا باشی. حواست باشد که دیگر دیر نکنی.

کارمند: اما یک موقعیت فوریتی پیش آمده بود.

کارفرما: این سومین موقعیت فوریتی‌ات در این ماه است.

کارمند: آره، خب، چون مادرم زیاد مریض می‌شود.