الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

099 You can never— too—

EXAMPLES:

You can never be too careful driving.

We cannot praise him enough as a hero.

One cannot practice enough when learning a foreign language.

You can never overestimate Shakespeare’s plays.

You can never over-emphasize the importance of physical training.

DIALOGUES:

A: Where is Allen? He’s late.

B: Did you give him directions on how to get here?

A: He told me he already knew how to get here.

B: You can never be too sure with him.

A: Why is that?

B: Because he has a bad sense of direction and he always gets lost.

ترجمه‌ی درس

099 تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی —

مثال‌ها

تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی در رانندگی مراقب و حواس‌جمع باشی.

تو نمی‌توانی به اندازهٔ کافی از او به عنوان یک قهرمان تجلیل کنی.

هیچکس نمی‌تواند در حین یادگیری یک زبان خارجی به اندازهٔ کافی تمرین کند.

تو هرگز نمی‌توانی در مورد نمایشنامه‌های شکسپیر مبالغه کنی.

تو هرگز نمی‌توانی بیش از اندازه بر روی اهمیت تمرین فیزیکی و بدنی تاکید بگذاری.

گفتگوها

A: آلن کجاست؟ دیر کرده است.

B: آیا تو به او آدرس دادی تا چگونه خودش را به اینجا برساند؟

A: او به من گفت که خودش می‌داند چگونه به اینجا بیاید.

B: تو هرگز نمی‌توانی بیش از اندازه دربارهٔ او مطمئن باشی.

A: چرا؟

B: چون، او در جهت‌یابی خیلی بد است و همیشه راهش را گم می‌کند.