الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چه فایده‌ای دارد

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "...چه فایده‌ای دارد؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

091 What’s the use of—?

EXAMPLES:

What’s the use of talking about it?

What’s the use of crying over spilt milk?

What’s the point of arguing with her?

What’s the point of worrying about it?

DIALOGUES:

A: How long have you been studying English?

B: Over ten years now, but my English is not very fluent at all.

A: Why not?

B: I don’t like speaking English because I’m afraid of making mistakes.

A: What’s the use of studying English if you won’t speak it?

B: You’re right. I should try to speak out more and not be so afraid of making mistakes.

ترجمه‌ی درس

091 — چه فایده‌ای دارد؟

مثال‌ها

صحبت دربارهٔ آن چه فایده‌ای دارد؟

آه و ناله کردن بر سر شیر ریخته شده بر روی زمین چه فایده‌ای دارد؟

بحث و جدل با او چه فایده‌ای دارد؟

نگرانی در این باره چه فایده‌ای دارد؟

گفتگوها

A: چه مدت به خواندن درس انگلیسی مشغول بوده‌ای؟

B: بیش از ده سال می‌شود، ولی زبان انگلیسی‌ام اصلاً روان نیست.

A: چرا؟

B: من از انگلیسی حرف زدن خوشم نمی‌آید، چون می‌ترسم اشتباه کنم.

A: اگر نخواهی به این زبان صحبت کنی، خواندن درس انگلیسی چه فایده‌ای دارد؟

B: حق با توست. باید سعی کنم تا بیشتر انگلیسی صحبت کنم و از اشتباهاتم نترسم.