الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چه مشکلی برای ... پیش آمده است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه مشکلی برای ... پیش آمده است؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

089 What’s the matter with—?

EXAMPLES:

What’s the matter with him?

What’s the matter with your finger? It’s bleeding.

What’s wrong with this machine?

What’s wrong with you, Mum? You look so pale.

What’s wrong with your car?

DIALOGUES:

A: Your face is so pale. Are you OK?

B: No, I’ve had a fever for a few days and I am sick to my stomach.

A: What’s the matter with you?

B: I think I have food poisoning.

A: What do you think it was from?

B: I had some raw seafood the other day at a Japanese restaurant. Maybe that was it.

ترجمه‌ی درس

089 چه مشکلی برای — پیش آمده است؟

مثال‌ها

چه مشکلی برای او پیش آمده است؟

چه مشکلی برای انگشتت پیش آمده است؟ دارد خونریزی می‌کند.

چه مشکلی برای این ماشین پیش آمده است؟

چه مشکلی برایت پیش آمده است، مامان؟! خیلی رنگ‌پریده به نظر می‌رسی.

چه مشکلی برای ماشینت پیش آمده است؟

گفتگوها

A: رنگ از صورتت پریده است. حالت خوب است؟

B: نه، چند روز است که تب دارم و دلم هم درد می‌کند.

A: چه مشکلی برایت پیش آمده است؟

B: فکر می‌کنم به مسمومیت غذایی دچار شده‌ام.

A: فکر می‌کنی علتش چه باشد؟

B: چند روز پیش در یک رستوران ژاپنی مقداری غذای دریایی خام خوردم. شاید علتش همان باشد.