الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

بهتر است که ما

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بهتر است که ما..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

079 We’d better—

EXAMPLES:

We’d better buy a computer.

You’d better not ask him.

You had best accept his success.

You had best set out early.

DIALOGUES:

A: I heard the temperature is going to drop dramatically tonight.

B: Really?

A: Yes, so you’d better dress warmly before you go out.

B: I will. Thanks for telling me.

A: You’re welcome. I wouldn’t want you to catch a cold.

B: Thanks for your concern. I don’t want to get sick either.

ترجمه‌ی درس

079 بهتر است که ما —

مثال‌ها

بهتر است که ما یک رایانه بخریم.

بهتر است که از او نپرسی.

بهترین کار این است که موفقیتش را بپذیری.

بهترین کار این است که سفرت را زود آغاز کنی.

گفتگوها

A: شنیدم که دمای هوا قرار است امشب خیلی پایین بیاید.

B: واقعاً؟!

A: بله، پس بهتر است قبل از بیرون رفتنت لباس گرم بپوشی.

B: همین کار را خواهم کرد. ممنون که گفتی.

A: خواهش می‌کنم. دلم نمی‌خواهد که سرما بخوری.

B: از توجهت متشکرم. خودم هم دلم نمی‌خواهد سرما بخورم.