الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

بدون ... اوضاع بهتری خواهیم داشت

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بدون ... اوضاع بهتری خواهیم داشت" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

078 We’d be better off without—

EXAMPLES:

We’d be better off without them as neighbors.

We’d be better off without him at the party.

They’d be better off without their wives around them.

I’d be better off without the incident on my mind.

DIALOGUES:

A: Our new dog has been howling all night long.

B: I know. It’s really getting on my nerves.

A: We should have gotten a quieter pet, like a fish.

B: I agree. I think we’d be better off without a dog.

A: So what are we going to do?

B: I guess we’ll have to bring it back to the animal shelter.

ترجمه‌ی درس

078 بدون — اوضاع بهتری خواهیم داشت

مثال‌ها

بدون آن‌ها در همسایگی‌مان اوضاع بهتری خواهیم داشت.

بدون حضور او در مهمانی اوضاع بهتری خواهیم داشت.

آن‌ها بدون حضور همسرانشان در دور و برشان اوضاع بهتری خواهند داشت.

بدون در ذهن داشتن آن حادثه اوضاع بهتری خواهم داشت.

گفتگوها

A: سگ جدیدمان تمام شب را داشت پارس می‌کرد.

B: می‌دانم. واقعاً دارد اعصاب من را هم خرد می‌کند.

A: بهتر بود یک حیوان خانگی ساکت‌تری مثل ماهی می‌داشتیم.

B: موافقم. فکر می‌کنم بدون یک سگ اوضاع بهتری خواهیم داشت.

A: خب، چه کاری باید بکنیم؟

B: به گمانم، باید آن را به پناهگاه حیوانات برگردانیم.