الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

روی نوک زبانم است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "روی نوک زبانم است." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

055 It’s on the tip of my tongue.

EXAMPLES:

It’s on the tip of my tongue, let me see.

His address is on the tip of my tongue, wait a minute.

The question she wanted to ask was on the tip of her tongue.

DIALOGUES:

A: Did you see the new employee in our company?

B: Yeah. Do you know her name?

A: It’s on the tip of my tongue but I just can’t remember.

B: Well, let’s just ask the manager?

A: I’ve got a better idea. Let’s just ask her instead.

ترجمه‌ی درس

055 روی نوک زبانم است.

مثال‌ها

روی نوک زبانم است، اجازه دهید تا ببینم!

آدرس او روی نوک زبانم است، یک دقیقه صبر کنید!

سئوالی که او می‌خواست بپرسد روی نوک زبانش بود.

گفتگوها

A: آن کارمند جدیدی که به شرکتمان آمده است را دیده‌ای؟

B: آره. اسمش را می‌دانی؟

A: روی نوک زبانم است، اما یادم نمی‌آید.

B: خب، بیا بریم همین الان از مدیر بپرسیم؟

A: من ایدهٔ بهتری دارم. بیا به جایش بریم از او بپرسیم.