الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

حالا که صحبت از ... شد

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "حالا که صحبت از ... شد..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

071 Speaking of—

EXAMPLES:

Speaking of the movies, have you seen “The Patriot”?

Speaking of honesty, I know a lot of people who don’t pay bus fares.

Speaking of Ben, have you seen him recently?

Speaking of bicycles, China is called “the kingdom of bicycles”.

DIALOGUES:

A: I can’t wait until Valentine’s Day.

B: Speaking of Valentine’s Day, how is your girlfriend?

A: She’s doing well. I took her out to dinner last night.

B: Did you have a good time?

A: Yeah, the food was delicious.

B: Hey, speaking of food, are you hungry? Let’s grab a bite to eat.

A: That sounds great. Let’s get some Chinese food.

ترجمه‌ی درس

071 حالا که صحبت از — شد —

مثال‌ها

حالا که صحبت از فیلم شد، آیا تو فیلم «میهن‌پرست» را دیده‌ای؟

حالا که صحبت از صداقت و درستکاری شد، من آدم‌های زیادی را می‌شناسم که کرایهٔ اتوبوس را پرداخت نمی‌کنند.

حالا که صحبت از بن شد، اخیراً او را دیده‌ای؟

حالا که صحبت از دوچرخه شد، چین «پادشاهی دوچرخه‌ها» نامیده می‌شود.

گفتگوها

A: من بی‌صبرانه منتظر روز ولنتاین هستم.

B: حالا که صحبت از روز ولنتاین شد، حال نامزدت چطور است؟

A: خوب است. دیشب برای شام بیرون بردمش.

B: خوش گذشت؟

A: آره، غذای خوشمزه‌ای خوردیم.

B: حالا که صحبت از غذا شد، آیا گرسنه هستی؟ بیا برویم و چیزی بخوریم.

A: پیشنهاد عالی‌ای دادی. بیا برویم و غذایی چینی بخوریم.