الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

059 It may surprise you, but—

EXAMPLES:

It may surprise you, but I paid off all the debts in a year.

It may surprise you, but Maggie refused my proposal.

It may surprise you, but I bought all these books for 20 Yuan.

It may surprise you, but he’s just been promoted to manager.

It may surprise you, but he was once in prison.

DIALOGUES:

A: How come you never go to McDonalds?

B: This may surprise you, but I’m a vegetarian.

A: So you don’t eat any meat?

B: That’s right; no meat or dairy products.

A: Why dairy products?

B: Because they come from animals.

ترجمه‌ی درس

059 شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی —

مثال‌ها

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی من تمامی بدهی‌هایم را در عرض یک سال تسویه کردم.

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی مگی درخواست مرا رد کرد.

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی من تمام این کتاب‌ها را 20 ین خریدم.

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی او الان به مقام مدیریت ارتقا درجه یافته است.

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی او زمانی زندان بوده است.

گفتگوها

A: چطور است که تو هیچوقت به مک‌دونالد نمی‌روی؟

B: شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی من گیاه‌خوارم.

A: پس، تو هیچ گوشتی نمی‌خوری؟

B: درست است؛ هیچ گوشتی و هیچ محصول لبنی‌ای.

A: محصولات لبنی دیگر چرا؟

B: چون، آن‌ها از حیوانات گرفته می‌شوند.