الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

اگر ... نبود

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "اگر ... نبود..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

038 If it hadn’t been for—

EXAMPLES:

If it hadn’t been for your help, my experiments would have failed.

If it hadn’t been for the lifeboat, I would have drowned.

If it hadn’t been for her careful arrangement, the party would not have been a success.

Without my persuasion, he would not have come.

Without your financial support, we could not have finished the project

DIALOGUES:

Woman: Where’s my son?

Fireman: Don’t worry, Miss, your son will be fine. We sent him to the hospital.

Woman: Thank you so much.

Fireman: You’re welcome.

Woman: Without your help my son would have died in that fire.

Fireman: We got here just in time. A minute later and it would have been almost impossible to save him.

ترجمه‌ی درس

038 اگر — نبود —

مثال‌ها

اگر کمک تو نبود، آزمایش‌هایم احتمالاً به موفقیت نمی‌رسیدند.

اگر قایق نجات نبود، من احتمالاً غرق می‌شدم.

اگر برنامه‌ریزی دقیق او نبود، این مهمانی احتمالاً به موفقیت دست پیدا نمی‌کرد.

بدون ترغیب من، او احتمالاً نمی‌آمد.

بدون حمایت مالی تو، ما نمی‌توانستیم این پروژه را به اتمام برسانیم.

گفتگوها

زن: پسرم کجاست؟

آتش‌نشان: نگران نباشید، خانم، پسرتان خوب خواهد شد. او را به بیمارستان فرستادیم.

زن: از شما خیلی ممنونم.

آتش‌نشان: خواهش می‌کنم.

زن: بدون کمک شما، پسرم احتمالاً در آن آتش‌سوزی می‌مرد.

آتش‌نشان: ما دقیقاً سر موقع به اینجا رسیدیم. اگر یک دقیقه دیرتر رسیده بودیم، نجاتش تقریباً غیرممکن می‌شد.