الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

راستی

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "راستی..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

007 By the way—

EXAMPLES:

By the way, is there a bathroom in the apartment?

By the way, do you have any change on you?

By the way, he is a difficult person

DIALOGUES:

A: I need to lose weight.

B: Yeah, me too.

A: By the way, when was the last time you exercised?

B: I can’t remember.

A: How about we both go running tomorrow?

B: Yeah, that’s a good idea. That way we can lose weight and get in shape at the same time. By the way, do you have any running shoes I can borrow?

A: Sure. I’ll lend you an extra pair.

ترجمه‌ی درس

007 راستی —

مثال‌ها

راستی، آیا حمامی در این آپارتمان وجود دارد؟

راستی، آیا پول خردی همراهت هست؟

راستی، او آدم بدقلقی است.

گفتگوها

A: من باید وزن کم کنم.

B: بله، من هم باید این کار را بکنم.

A: راستی، آخرین باری که ورزش کردی کی بود؟

B: یادم نمی‌آید.

A: نظرت چیست که هر دومان فردا برای دویدن برویم؟

B: بله، ایدهٔ خوبی است. اینطوری می‌توانیم در آن واحد هم وزن کم کنیم و هم بدنمان را روی فرم بیاوریم. راستی، کفشی برای دویدن داری که بتوانم از تو قرض‌اش بگیرم؟

A: حتماً! یک جفت کفش اضافی به تو قرض خواهم داد.