الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چطور شد

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چطور شد...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

025 How come—?

EXAMPLES:

You forgot to bring your homework again; How come?

How come your little sister is so angry?

How come we were not invited to the party?

DIALOGUES:

A: Are you going to your sister’s wedding?

B: I decided not to go.

A: How come you’re not going?

B: Because I’m afraid that if I go I’ll catch the bouquet of flowers and then I’ll have to get married.

A: Don’t be silly. Just make sure you don’t catch it.

B: Hey, that’s a good idea. I never thought of that.

ترجمه‌ی درس

025 چطور شد —؟

مثال‌ها

چطور شد که باز فراموش کردی تکالیفت را با خودت بیاوری؟

چطور شد که خواهر کوچکت اینقدر عصبانی شد؟

چطور شد که ما به این مهمانی دعوت نشدیم؟

گفتگوها

A: داری به عروسی خواهرت می‌روی؟

B: تصمیم گرفتم که نروم.

A: چطور شد که نمی‌خواهی بروی؟

B: چون، نگرانم که اگر بروم، مجبور به گرفتن دستهٔ گل‌های پرتاب شده و ازدواج شوم.

A: حرف‌های احمقانه نزن! فقط مطمئن شو که آن دسته گل را نمی‌گیری.

B: هی، این هم ایدهٔ خوبی است. هیچوقت به فکر خودم نرسیده بود.