الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

او به اندازهٔ ... است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او به اندازهٔ ... است" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

019 He is as— as—

EXAMPLES:

He is as poor as a church mouse.

He is as fit as a fiddle though he is already seventy.

Shelly’s father is always as busy as a bee.

The twin sisters are as different as night and day.

The lecture is as dull as ditch-water.

DIALOGUES:

A: Have you seen him run in a race?

B: Yes. He’s as fast as the wind when he runs.

A: But he’s not too good when it comes to studying.

B: One of my friends said he’s as dumb as a post.

A: That’s not a nice thing to say.

B: Maybe it’s not nice, but it’s true.

ترجمه‌ی درس

019 او به اندازهٔ — است

مثال‌ها

او به اندازهٔ یک موش کلیسا فقیر و تنگدست است.

او به اندازهٔ یک ویولن برازنده و سالم است، هر چند که الان فقط هفده سال دارد.

پدر شلی همیشه به اندازهٔ یک زنبور پرمشغله و گرفتار است.

این خواهران دوقلو به اندازهٔ روز و شب با یکدیگر متفاوتند.

این سخنرانی به اندازهٔ آب راکد مرداب کسالت‌بار است.

گفتگوها

A: آیا او را در هنگام دویدن در یک مسابقه دیده‌ای؟

B: بله. او وقتی می‌دود به اندازهٔ باد سریع و چابک است.

A: اما در درس خواندن چندان خوب نیست.

B: یکی از دوستانم می‌گفت که او به اندازهٔ یک تیر چراغ برق گنگ و خرفت است.

A: این حرف چندان خوبی برای گفتن نیست.

B: شاید خوب نباشد، اما حقیقت است.