مکالمات کاربردی انگلیسی

دوره مکالمات کاربردی انگلیسی

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن/ مناسب برای: واژگان و مکالمه/ در این دوره شما با مکالمات انگلیسی کاربردی و مفید در شرایط و مکانهای مختلف آشنا می شوید.

این شامل 19 فصل زیر است:

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "دوران مدرسه" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "مشاغل" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "مسکن" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "جابجایی با اتوبوس" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "شبکه‌ی اجتماعی" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "بانکداری" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "قرار عاشقانه" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "رانندگی" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "خرید کردن" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "ورزش" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "رویدادهای اجتماعی" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "زندگی روزمره" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "مسائل خانوادگی" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "غذاهای آمریکایی" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "بهداشت و سلامت" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "طبیعت" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "بیرون غذا خوردن" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "امنیت" را فرا می گیرید.

در این دروس مکالمات کاربردی و آسان انگلیسی در ارتباط با "رای دادن" را فرا می گیرید.